Algemene Voorwaarden Sensa Stijlcoach

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1. “Voorwaarden”: Algemene Voorwaarden Sensa Stijlcoach.
2. “Sensa Stijlcoach”: Sensa Stijlcoach, gevestigd te Leiden aan de Zeeforel 16, 2318 MP, ingeschreven in het

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74105361.
3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep

of bedrijf), die een dienst en/of product van Sensa Stijlcoach wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een

overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

 

Artikel 2. Algemeen

1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Sensa

Stijlcoach en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is

afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Sensa Stijlcoach, voor de

uitvoering waarvan door Sensa Stijlcoach derden dienen te worden betrokken.
2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of

vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Sensa Stijlcoach en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij

zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
4. Indien Sensa Stijlcoach niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de

bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sensa Stijlcoach in enigerlei mate het recht zou verliezen

om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. Prijs en betaling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen inclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Klant in gebreke blijft in de

tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim.
2. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1%. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend

vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke –

zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke

kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien

Sensa Stijlcoach echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de

werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

1. Sensa Stijlcoach is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse

gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Sensa Stijlcoach in de uitvoering van zijn

verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade,

waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade

wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden,

ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
2. Voor zover Sensa Stijlcoach, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden

betreft het uitsluitend die schade waartegen Sensa Stijlcoach verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had

behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding

in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van Sensa Stijlcoach in voorkomend geval, om welke reden dan ook,

niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van Sensa Stijlcoach beperkt tot maximaal de factuurwaarde

van de overeenkomst.

 

Artikel 5. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging bij een Stijlsessie of Stijltraject

1. Annulering voor aanvang van de afspraak door de Klant van de overeengekomen sessie geschiedt telefonisch
via 06-16200573 of per e-mail: info@sensastijlcoach.nl
2 Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste Stijlsessie of workshopdag wordt 50% van de totale

kosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.

Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de eerste Stijlsessie of workshopdag wordt 100% van de totale

kosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
3. In overleg kan besloten worden om de Stijlsessie of workshopdag op een later moment te laten plaatsvinden.

Bij verplaatsing van de datum uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen

Stijlsessie of workshopdag wordt een bedrag van € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
4. In alle gevallen kan – na toestemming van Sensa Stijlcoach – een vervanger worden gestuurd.
5. De Klant is gerechtigd de reeds aangevangen Stijltraject tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen.

De in verband met de Stijltraject bij de Klant in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet

terugbetaald aan de Klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door Sensa Stijlcoach.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan Sensa Stijlcoach of zijn licentiegever(s)

de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet

via elektronische weg –gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen,

tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, werkmateriaal enz.
2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Sensa Stijlcoach ongeacht of aan de Klant

voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sensa Stijlcoach niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen

(al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
3. De Klant is aan Sensa Stijlcoach per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van € 10.000,-.

Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 7. Verwerking (persoons)gegevens

De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan Sensa Stijlcoach verstrekt, zoals

(werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een administratie van

Sensa Stijlcoach. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie.

De Klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in

te trekken, zoals beschreven in de Privacyverklaring. Dit kan door een mail te sturen naarinfo@sensastijlcoach.nl
De Klant en Sensa Stijlcoach zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder

der partijen bestaande verplichtingen.

 

Artikel 8. Overige rechten Sensa Stijlcoach

1. In geval van een (ter beoordeling van Sensa Stijlcoach) te gering aantal deelnemers voor een met de Klant

overeengekomen workshop, behoudt Sensa Stijlcoach zich het recht voor de betreffende workshop te laten

vervallen cq niet door te laten gaan.
2. Sensa Stijlcoach behoudt zich het recht voor om door de Klant tijdens een workshop geproduceerd

(beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Sensa Stijlcoach aangeboden diensten.

 

Artikel 9. Verjaring en verval
Alle rechtsvorderingen jegens Sensa Stijlcoach, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren

en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sensa Stijlcoach partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing,

ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij

de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag

wordt uitgesloten.
2. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Niettemin heeft Sensa Stijlcoach het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil

in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 11. Overig

Door inschrijving voor een onderdeel van de dienstverlening van Sensa Stijlcoach gaat de deelnemer akkoord met

deze inschrijvingsen betalingsvoorwaarden van Sensa Stijlcoach.