Algemene voorwaarden online cursus Shine Programma

 

Voor alle diensten door Sensa Stijlcoach, gevestigd in Leiden, Kamer van Koop nummer 74105361, gelden de volgende voorwaarden bij de aankoop van de online cursus Shine Programma.

 

Artikel 1. Toepassing

 

De voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijving voor de online cursus en impliceert aanvaarding va de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Als er wijzigingen of aanvullingen zijn van de klant, moeten de voorwaarden door de klant uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd.

 

Artikel 2. Inschrijving en bevestiging

 

Een klant kan via de website van Sensa Stijlcoach zich aanmelden voor deelname aan de online cursus. Door inschrijving aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
Sensa Stijlcoach heeft het recht een inschrijving te weigeren zonder een opgave van redenen te geven.
De klant ontvangt een inlogcode waarmee hij of zij toegang krijgt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de cursus onbeperkt gevolgd kunnen worden. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht Sensa Stijlcoach erachter komen dat dit toch gebeurt, dan kan de toegang tot de online per direct worden wordt beëindigd.

 

Artikel 3. Prijs/betaling

 

De inschrijving vindt plaats door het invullen van de voor- en achternaam en e-mailadres in het bestelformulier van Sensa Stijlcoach. De prijzen gelden zoals op de website zijn vermeld, maar kunnen worden aangepast.

Na inschrijving via het bestelformulier op de website volgt de betaling. Na betaling ontvangt de klant persoonlijke inlogcodes en kan in een persoonlijke omgeving de online cursus volgen.
Bij technische problemen met het inloggen moet opdrachtgever dat binnen 5 werkdagen per e-mail melden aan info@sensastijlcoach.nl.

 

Artikel 4. Annulering/wijziging

 

Het is niet mogelijk om de aankoop van een online cursus te annuleren. Er zal dan geen restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij Sensa Stijlcoach zelf anders beslist.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 

Deelname aan trainingen is op eigen risico. Sensa Stijlcoach is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online cursus van Sensa Stijlcoach, tenzij opzet of schuld kan worden verweten. Als Sensa Stijlcoach wel aansprakelijk mocht zijn voor schade, blijft dit beperkt  tot een maximum van het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Sensa Stijlcoach heeft een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting en kan geen garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan de online cursus. De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten van de online cursus. Wel zal Sensa Stijlcoach er alles aan doen om online cursus zo goed mogelijk te verzorgen.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 

Het cursusmateriaal is eigendom van Sensa Stijlcoach. Klanten mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sensa Stijlcoach geen gegevens uit  het verstrekte cursusmateriaal openbaren of te verveelvoudigen.

 

Artikel 7. Toepasselijk recht

 

Op alle activiteiten van Sensa Stijlcoach en de klant is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan tussen partijen naar aanleiding van een bestelling/overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.